Senarai Tugas dan Peranan Guru Pemulihan Khas

Program LINUS di bawah sub NKRA Pendidikan Negara

Apa yang saya catatkan di sini adalah berkaitan dengan bidang tugas Guru Pemulihan Khas/Guru Khas Pemulihan sebelum wujudnya program LINUS pada tahun 2010. Setelah adanya program LINUS, bidang tugas guru pemulihan khas telah bertambah di mana guru pemulihan khas juga berperanan mengajar murid-murid LINUS kategori tegar ( tidak menguasai konstruk 1 dan 2). Murid- murid kategori ini adalah murid-murid yang belum menguasai kemahiran mengenal abjad dan suku kata KV.

Catatan tentang senarai tugas Guru Pemulihan Khas ini berdasarkan dua sumber rujukan yang saya baca iaitu: 
 1. Garis Panduan Pelaksanaan Program Pemulihan Khas 2008 (Edisi Percubaan), Jabatan Pendidikan Khas, Kementerian Pelajaran Malaysia.
 2. Buku Panduan Pelaksanaan Program pemulihan Khas (Masalah Penguasaan 3M), Jabatan Pendidikan Khas, Kementerian Pelajaran Malaysia, 1999.
Terdapat sedikit perbezaan jumlah waktu mengajar seminggu bagi guru pemulihan khas jika merujuk kepada  kedua-duanya.


SENARAI TUGAS GURU PEMULIHAN KHAS  

Catatan senarai tugas Guru Pemulihan Khas ini adalah berdasarkan Garis Panduan Pelaksanaan Program Pemulihan Khas 2008 (Edisi Percubaan), Jabatan Pendidikan Khas, Kementerian Pelajaran Malaysia.
 1. Merancang dan melaksanakan program pemulihan khas mengikut prosidur yang telah ditetapkan.
 2. Membantu guru-guru mata pelajaran dalam hal mengenal pasti murid-murid yang memerlukan pengajaran pemulihan.
 3. Berjumpa dan berbincang dengan guru mata pelajaran, guru bimbingan, ibubapa, doktor, pegawai kebajikan dan pihak-pihak lain untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang tingkah laku, tabiat, kesihatan dan lain-lain keterangan mengenai latar belakang murid
 4. Bertindak sebagai setiausaha Jawatankuasa Program Pemulihan Khas serta menjadi ahli Jawatankuasa Kurikulum Sekolah.
 5. Mengadakan latihan perkembangan staf di peringkat sekolah atau daerah.
 6. Tugas-tugas yang berkaitan dengan kebajikan murid - murid. 

Agihan waktu mengajar guru pemulihan khas adalah seperti berikut:

Tahun
Mata pelajaran
Jumlah
Bahasa Melayu
Matematik
12
8 kali x 30 minit=240
7 kali x 30 minit=210
450 minit
3
8 kali x 30 minit=240
7 kali x 30 minit=210
450 minit
Jumlah
480 minit
420 minit
900 minit
*900 minit + 120 minit (waktu persediaan) = 1020 minit seminggu

Waktu Panduan dan Persediaan (4 X 30 minit =120 minit) hendaklah dimasukkan dalam jadual waktu dan dinyatakan aktivitinya dalam Buku Rekod Mengajar. Aktiviti-aktiviti yang boleh dilaksanakan dalam Waktu Panduan dan Persediaan adalah seperti berikut :
 1. Membuat rundingan dengan ibu bapa atau penjaga murid.
 2. Membuat persediaan bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran.
 3. Mengemas kini rekod-rekod
 4. Runding cara dengan guru kelas atau guru mata pelajaran tentang perkembangan murid di kelas biasa.
 5. Perbincangan dengan guru besar untuk meningkatkan pencapaian murid.
 6. Mengemas kini sudut-sudut pameran pembelajaran.


TUGAS GURU PEMULIHAN KHAS

Catatan ini pula adalah berdasarkan Buku Panduan Pelaksanaan Program pemulihan Khas (Masalah Penguasaan 3M), Jabatan Pendidikan Khas, Kementerian Pelajaran Malaysia, 1999.

A. Senarai tugas

1) Menjalankan kerja-kerja pemulihan khusus untuk murid-murid lemah yang terpilih dari tahun 1 hingga tahun 6. Keutamaan hendaklah diberikan kepada murid-murid tahun 1, 2 dan 3.

2) Membantu guru-guru asas dalam hal-hal:
 • Mengenal pasti muri-murid lemah yang memerlukan pengajaran pemulihan sama ada di kelas biasa atau kelas khas
 • Merancang dan menyediakan aktiviti-aktiviti dan bahan-bahan pemulihan.
 • Mengatur jadual waktu untuk pengajaran pemulihan
 • Mengajar bersama-sama dengan guru asas sekiranya keadaan memerlukan. 

3) Berjumpa dan berbincang dengan guru asas/ibu bapa/doktor/pegawai kebajikan atau pihak lain berkaitan  untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang latar belakang dan biodata murid yang belum menguasai kemahiran asas 3M yang telah dicalonkan untuk mengikuti program pemulihan khas.

4) Melaksanakan penilaian berterusan terhadap kemajuan murid-murid kelas pemulihan khas dan merekodkan kemajuan murid, latar belakang murid, laporan kesihatan, hasil temu bual dan rujukan.

5) Menjadi ahli jawatankuasa KBSR sekolah

6) Mengadakan bengkel di peringkat sekolah atau daerah untuk guru-guru, guru-guru besar dan pegawai-pegawai Jabatan Pelajaran Negeri mengenai teknik-teknik pengajaran pemulihan serta bahan-bahannya sekiranya keadaan mengizinkan.

7) Lain-lain tugas yang diberikan dari semasa ke semasa.


B. Jadual Waktu

Guru Pemulihan Khas dikehendaki mempunyai agihan masa seperti berikut:
 • Masa untuk mengajar – 990 minit 
 • Masa untuk persediaan dan panduan – 120 minit (dimasukkan ke dalam Jadul Waktu)
 • Masa luang (free period) sama seperti yang diberi kepada guru-guru lain di sekolah yang berkenaan.

Jumlah masa terlibat dengan program pemulihan ialah 1110 minit seminggu. Masa untuk persediaan dan panduan hendaklah digunakan untuk:
 • Membuat rundingan dengan ibu bapa atau penjaga murid
 • Membuat persediaan bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran
 • mengemas kini rekod-rekod
 • Bimbingan dan kaunseling kepada murid-murid
 • Runding cara dengan guru kelas atau guru mata pelajaran tentang perkembangan murid di kelas biasa
 • Runding cara dengan guru besar untuk meningkatkan mutu pencapaian murid
 • Mengemas kini sudut-sudut pameran pembelajaran
 • Sentiasa berusaha mempertingkatkan kemajuan pencapaian kemahiran murid


PERANAN GURU PEMULIHAN KHAS 

1) Peranan Penilaian (Assessment Role) 
 • Menyedia dan menjalankan ujian saringan untuk mengenal pasti murid-murid yang menghadapi masalah penguasaan kemahiran asas 3M. 
 • Menjalankan ujian diagnostik untuk mengenal pasti masalah-masalah yang dihadapi oleh murid secara khusus.
 • Menjalankan penilaian berterusan dan merekod dengan rapi dan sistematik.

2) Peranan Preskriptif (Prescriptive Role)
 • Merancang, menyedia dan melaksanakan program secara individu bagi murid-murid yang mempunyai masalah pembelajaran yang tertentu. 
 • Mengadakan bengkel atau demonstrasi pengajaran pemulihan sekiranya diperlukan.

3) Peranan Pengajaran (Therapeutic Role) 
 • Mengajar dengan menggunakan berbagai pendekatan dan kaedah serta penggunaan bahan dan aktiviti yang berfungsi agar objektif-objektif pembelajaran khusus dapat dicapai. 
 • Menilai dan merekod prestasi murid dari semasa ke semasa. 
 • Mengajar bersama-sama dengan guru kelas secara ‘team-teaching’ atau ‘khidmat damping sekiranya perlu.

4) Peranan Khidmat Bantu (Supportive Role)
 • Membantu guru-guru merancang dan mengubah suai aktiviti-aktiviti dan bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran. 
 • Membimbing dan memberi tunjuk ajar kepada guru-guru mengenai teknik-teknik mengajar kanak-kanak yang menghadapi m,asalah pembelajaran.

5) Peranan Perhubungan (Liaison Role) 
     Berhubung dengan:
 • Pentadbir sekolah –Guru Besar dan Penolong Kanan
 • Guru-Guru lain – guru kelas dan guru subjek 
 • Ibu bapa dan waris 
 • Masyarakat
 • Khidmat sokongan – pegawai perubatan, kaunselor dan agensi luar.

6) Peranan Kaunseling (Counseling Role)
 • Memupuk hubungan mesra (rapport) dengan murid dalam suasana yang bebas dari ancaman
 • Menolong mengubah tingkah laku murid ke arah yang positif.

7) Peranan Advokasi (Advocative Role)
 • Wujudkan jaringan hubungan sesama guru pemulihan khas sama ada di peringkat PKG, daerah malah sehingga ke peringkat negeri.
 • Dedahkan apa yang dibuat kepada rakan sejawat, pentadbir sekolah dan juga para waris melalui program ‘reach out’ atau ‘outreach’.


Terima Kasih

No comments:

Post a Comment