Kaedah Pengajaran Kemahiran Membaca Bahasa Melayu: Kaedah Gabungan


Gabungan Kaedah Fonik dengan Kaedah Pandang dan Sebut 

Kaedah yang dicadangkan ini menggabungkan ‘kaedah fonik’ dan ‘kaedah pandang dan sebut’ dalam satu pelajaran membaca pada peringkat awal. Kaedah pandang dan sebut juga dikenali sebagai Kaedah Seluruh Perkataan.

Kaedah gabungan yang dicadangkan ini berasaskan kepada perkara-perkara berikut:

a) Sistem ejaan bahasa Melayu adalah mengikut abjad dan fonemik – ertinya ada hubungan yang rapat di antara simbol/huruf dan bunyinya.
b) Suku kata perkataan Bahasa Melayu adalah jelas (jika dibandingkan dengan bahasa-bahasa lain – dengan bahasa Inggeris misalnya).
c) Ciri-ciri yang baik daripada ‘kaedah fonik’ dan ‘kaedah pandang dan sebut’ boleh digabungkan.
d) Murid-murid Melayu yang baru melangkah masuk ke darjah 1 rata-rata telah pun mempunyai perbendaharaan Bahasa Melayu yang mencukupi untuk terus belajar membaca.

Melalui kaedah ini guru tidak perlu menunggu murid mengetahui semua nama huruf, bunyi huruf dan suku kata sebelum mereka membaca perkataan-perkataan atau ayat. Malahan guru tidak begitu perlu memperkenalkan dan mengajar abjad dan bunyi huruf dari a hingga z secara tertib biasa.

Kaedah gabungan ini mencadangkan murid diperkenalkan kepada bunyi beberapa huruf vokal dan konsonan, dan kemudian terus membunyikan suku kata dan perkataan-perkataan yang bermakna, dalam satu hingga dua pelajaran. Dengan cara begini dalam dua atau tiga pelajaran sahaja, murid akan terus dapat membaca beberapa perkataan dan ayat, dan ini membuatkan murid merasa bangga kerana mereka boleh membaca serta faham apa yang dibaca.

Untuk menjelaskan kaedah ini secara terperinci, lihat beberapa contoh berikut:

1. Mulakan dengan memperkenalkan bunyi dua atau tiga huruf vokal: a, o, u dengan menggunakan kad imbasan (flash card). Buat latihan membunyikan huruf ini beberapa kali, selang-seli.

2. Kemudian perkenalkan pula bunyi dua atau tiga huruf konsonan, misalnya: d, k, m dengan menggunakan kad imbasan, dan buat latih tubi beberapa kali supaya semua murid dapat melafazkan bunyi tiap-tiap lambang itu dengan jelas.

3. Gabungkan bunyi tiap-tiap huruf konsonan dengan huruf vokal supaya menjadi suku kata:

  da di du ka ki k u sa si su

4. Seterusnya bina beberapa perkataan yang bermakna, misalnya:

ba..... ba.... baba
bu..... bu.....bubu
da..... da..... dada
ku..... ku..... kuku


5. Ulangi langkah ini beberapa kali, kemudian gabungkan dua perkataan menjadi ayat dan latih murid membacanya:

baba bubu
dada kuku

6. Perkenalkan gabungan lain:

a ..... ku..... aku
a..... da..... ada
i..... ni..... ini
i..... tu...... itu
bu..... ku..... buku
ba..... ba..... baba
bu..... ka..... buka
ba..... ju..... baju

7. Suruh murid-murid membaca ayat-ayat berikut daripada beberapa perkataan di atas:

aku ada buku
aku buka baju
ini buku aku
itu baju aku

8. Kemudian gantikan ‘aku’ dengan ‘baba’ dan ulang membacanya.

9. Seterusnya baca ayat-ayat ini pula:

buku dia
buku baba
buku aku/ku

10. Gantikan ‘buku’ dengan ‘baju’, ‘baju’, dan ‘kuku’ dan ulang bertubi-tubi dengan kad imbasan.

11. Perkenalkan gabungan bunyi lain pula seterusnya.

i ... bu ..... ibu
bu ... di ..... budi
u ... da ..... uda

budi ibu
budi ibuku
budi uda

di ... a ..... dia
ka ... ki ..... kaki

kaki dia
kaki ibu
kaki kuda

12. Suruh murid membaca ayat-ayat yang menggunakan berbagai-bagai perkataan yang dicipta:

ibu buku
baba uda bubu
udaku ada kuda
dia kaki kuda
buku uda

Kaedah gabungan ini boleh diajar di dalam tiga hingga empat hari, selama sejam sehari. Dalam seminggu sahaja murid-murid boleh mengenal huruf-huruf a, e, i, o : b, d, k dan membaca suku kata, perkataan-perkataan dan ayat yang dibentuk daripadanya.

Cadangan yang dikemukan ini berguna kepada guru pemulihan khas sebagai panduan dalam mempelbagaikan kaedah pengajaran.


*** Artikal ini saya perolehi dan ubahsuai daripada laman blog Pelangi Petang.

Saya Pandai Membaca: Kaedah Suku Kata [Buku]Buku Saya Pandai Membaca Kaedah Suku Kata ini dibeli oleh salah seorang ibubapa anak murid saya. Murid tersebut membawanya ke kelas pemulihan.  Murid ini memang rajin. Apabila latihan yang saya berikan sudah siap dan ditanda, dia akan sambung membuat latihan dalam buku ini.

Saya ambil kesempatan untuk membelek-belek buku ini. Persembahan buku ini agak menarik dengan ilustrasi gambar yang menarik, cantik dan kemas tersusun.

Siri buku ini mengandungi 4 judul. Sayangnya saya tidak berpeluang untuk meninjau ke semua judul buku. Adakah benar kaedah yang digunakan adalah keadah suku kata? 

Menurut penulis buku ini yang tidak disertakan namanya, program bacaan awal menggunakan buku ini akan membolehkan murid membaca dengan mudah dan tidak perlu mengeja sesepatah kata itu. Suku kata-suku kata diperkenalkan secara berperingkat-peringkat dan diulang-ulang secara latih tubi melalui kata-kata, ayat-ayat dan petikan-petikan. 

Namun apa yang saya perhatikan, petikan yang terdapat dalam buku 1 agak sukar untuk dibaca oleh murid kelas saya. Contohnya petikan "Ayah Aman Ke Pasar Mini", walhal Buku 1 lebih kepada pengenalan kepada bunyi huruf vokal dan huruf konsonan. Selepas diperkenalkan bunyi huruf vokal murid kemudian akan membaca ayat dan seterusnya petikan. 

Nampak cepat dan mudah tetapi hakikatnya apabila saya minta murid pemulihan membaca petikan, mereka masih tergagap-gagap. Apapun, saya saya fikir buku ini kurang sesuai untuk kegunaan pemulihan khas. Mungkin ia boleh dijadikan rujukan dan panduan guru dalam mempelbagaikan aktiviti dan kaedah pengajaran dalam kelas.

Kenal Baca Tulis (Info Kebatu) [Buku]

Buku Kenal Baca Tulis (Info Kebatu) membantu guru pemulihan mengajar menggunakan kiosk-kiosk di dalam kelas pemulihan khas. Ia ditulis berdasarkan sukatan Bahasa Melayu KIA2M dan KIA3M. Ia sesuai digunakan oleh murid Pemulihan Khas yang tidak mempunyai asas mengeja apatah lagi membaca. Buku di dalam  Siri Pemulihan Khas ini memuatkan bahan dan aktiviti kemahiran awal berbahasa termasuklah kemahiran lisan, membaca dan menulis.

Buku Siri Pemulihan Khas ini terdiri daripada 4 jilid yang ditulis oleh Jamaluddin bin Ahmad, Noraini binti Yaacob & Ahmad Fuad bin Jamaludin @ Din. Ia diterbitkan oleh PTS Profesional, 2007.

Jilid 1: Kandungan
 1. Huruf Kecil a hingga z
 2. Huruf Besar A hingga Z
 3. Huruf Vokal a,e,i,o,u
 4. Suku Kata Terbuka  KV
KV (a) - ba, ca, da ... za
KV (i) - bi, ci, di ... zi
KV (u) - bu, cu, du ... zu
KV (e) - be, ce, de ... ze
KV (o) - bo, co, do ... zo
KV (e) - be, ce, de ... ze
 
Jilid 2: Kandungan
 1. Suku Kata Tertutup KVK
KVK (an) - ban, can, dan ... zan
KVK (in) - bin, cin, din ... zin
KVK (un) - bun, cun, dun ... zun
KVK (on) - bon, con, don ... zon
KVK (en) - ben, cen, den ... zen
KVK (am) -bam, cam, dam ...zam
KVK (im) - bim, cim, dim ... zim
KVK (um) - bum, cum, dum ... zum
Jilid 3: Kandungan
 1. Suku Kata Tertutup KVK
KVK (ak) - bak, cak, dak ... zak
KVK (ik) - bik, cik, dik ... zik
KVK (ok) - bok, cok, dok ... zok
KVK (at) - bat, cat, dat ... zat
KVK (it) - bit, cit, dit ... zit
KVK (ut) - but, cut, dut ... zut
KVK (ar) - bar, car, dar ... zar
KVK (ir) - bir, cir, dir ... zir
KVK (ur) - bur, cur, dur ... zur
KVK (er) - ber, cer, der ... zer       
Jilid 4: Kandungan
 1. Suku Kata KVKK
  KVKK (ang) - bang, cang, dang ... zang
  KVKK (ing) - bing, cing, ding ... zing
  KVKK (ung) - bung, cung, dung ... zung
  KVKK (eng) - beng, ceng, deng ... zeng
  KVKK (ong)- bong, cong, dong ... zong
 2. Diftong 
 3. Vokal Berganding 
 4. Konsonan Berganding

Kepada sesiapa yang berminat, anda bolehlah klik pada link pada gambar di bawah ini untuk melihat kandungan buku dan contoh-contoh aktiviti yang boleh dijalankan semasa P&P.


Info Kebatu Jilid 1

Info Kebatu Jilid 2

Info Kebatu Jilid 3

Info Kebatu Jilid 4