Kenal Baca Tulis (Info Kebatu) [Buku]

Buku Kenal Baca Tulis (Info Kebatu) membantu guru pemulihan mengajar menggunakan kiosk-kiosk di dalam kelas pemulihan khas. Ia ditulis berdasarkan sukatan Bahasa Melayu KIA2M dan KIA3M. Ia sesuai digunakan oleh murid Pemulihan Khas yang tidak mempunyai asas mengeja apatah lagi membaca. Buku di dalam  Siri Pemulihan Khas ini memuatkan bahan dan aktiviti kemahiran awal berbahasa termasuklah kemahiran lisan, membaca dan menulis.

Buku Siri Pemulihan Khas ini terdiri daripada 4 jilid yang ditulis oleh Jamaluddin bin Ahmad, Noraini binti Yaacob & Ahmad Fuad bin Jamaludin @ Din. Ia diterbitkan oleh PTS Profesional, 2007.

Jilid 1: Kandungan
 1. Huruf Kecil a hingga z
 2. Huruf Besar A hingga Z
 3. Huruf Vokal a,e,i,o,u
 4. Suku Kata Terbuka  KV
KV (a) - ba, ca, da ... za
KV (i) - bi, ci, di ... zi
KV (u) - bu, cu, du ... zu
KV (e) - be, ce, de ... ze
KV (o) - bo, co, do ... zo
KV (e) - be, ce, de ... ze
 
Jilid 2: Kandungan
 1. Suku Kata Tertutup KVK
KVK (an) - ban, can, dan ... zan
KVK (in) - bin, cin, din ... zin
KVK (un) - bun, cun, dun ... zun
KVK (on) - bon, con, don ... zon
KVK (en) - ben, cen, den ... zen
KVK (am) -bam, cam, dam ...zam
KVK (im) - bim, cim, dim ... zim
KVK (um) - bum, cum, dum ... zum
Jilid 3: Kandungan
 1. Suku Kata Tertutup KVK
KVK (ak) - bak, cak, dak ... zak
KVK (ik) - bik, cik, dik ... zik
KVK (ok) - bok, cok, dok ... zok
KVK (at) - bat, cat, dat ... zat
KVK (it) - bit, cit, dit ... zit
KVK (ut) - but, cut, dut ... zut
KVK (ar) - bar, car, dar ... zar
KVK (ir) - bir, cir, dir ... zir
KVK (ur) - bur, cur, dur ... zur
KVK (er) - ber, cer, der ... zer       
Jilid 4: Kandungan
 1. Suku Kata KVKK
  KVKK (ang) - bang, cang, dang ... zang
  KVKK (ing) - bing, cing, ding ... zing
  KVKK (ung) - bung, cung, dung ... zung
  KVKK (eng) - beng, ceng, deng ... zeng
  KVKK (ong)- bong, cong, dong ... zong
 2. Diftong 
 3. Vokal Berganding 
 4. Konsonan Berganding

Kepada sesiapa yang berminat, anda bolehlah klik pada link pada gambar di bawah ini untuk melihat kandungan buku dan contoh-contoh aktiviti yang boleh dijalankan semasa P&P.


Info Kebatu Jilid 1

Info Kebatu Jilid 2

Info Kebatu Jilid 3

Info Kebatu Jilid 4